REGISTRATIE GEGEVENS VAN OUDERS OF VOOGD

 
Ik werk voor BNP Ik aanvaard de Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN FUN VOOR KIDS VZW

De consument heeft het recht aan FUN voor KIDS VZW mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten.

Artikel 1 : Voorwerp
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen FUN voor KIDS Vereniging Zonder Winstoogmerk, (hierna FvK), met zetel te B-2600 BERCHEM, Bindstraat 20, ingeschreven onder RPRnummer Antwerpen 881.632.703 hebbende als hoofdactiviteit het organiseren van sport en speelpleinwerking en de klant, die de diensten van TvK uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt. De voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen FvK en de klant, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt. de taal is waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt zuiver ten indicatieve titel.

Artikel 2 : Totstandkoming van de overeenkomst – inschrijving
Inschrijving kan uitsluitend via de online inschrijvingsmodule op de website www.funvoorkids.com. De klant zal daartoe in eerste instantie een account dienen aan te maken. De klant heeft vervolgens de mogelijkheid om via zijn / haar account kinderen in te schrijven.
Nadat de klant het online inschrijvingsformulier behoorlijk en volledig heeft ingevuld, ontvangt deze hiervan een bevestiging op het door hem / haar opgegeven e-mailadres samen met een kopie van onderhavige algemene voorwaarden die hij heeft onderschreven. De overeenkomst komt tot stand op de maatschappelijke zetel van FvK op het moment waarop FvK de schriftelijke bevestiging aan de klant verzendt. geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden.

Artikel 3 : Handelingsbekwaamheid en status
Door het plaatsen van een inschrijving garandeert de klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de overeenkomst bedoeld in artikel 1 aan te gaan. Het aangaan van overeenkomsten bedoeld in artikel 1 staat uitsluitend open voor consumenten. De klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar.
Door het plaatsen van een inschrijving verklaart de klant in het bijzonder gerechtigd te zijn de betrokken deelnemers in te schrijven.

Artikel 4 : Prijzen & tarieven
De prijzen en tarieven zijn vrijgesteld van BTW volgens art 44, §2, 3º Wetboek BTW n conform de vermelding op het inschrijvingsformulier. De prijzen blijven geldig tot aan de op het inschrijvingsformulier vermelde datum, of zoveel langer als door FvK schriftelijk wordt bevestigd aan de klant.

Artikel 5 : Betalingsmodaliteiten
De klant ontvangt de factuur dewelke contant betaalbaar is op de vervaldatum (na het verstrijken van de verzakingstermijn) op het adres van FvK of via betaling op een door FvK opgegeven bankrekeningnummer.
In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het factuurbedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 10% per jaar als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25€. In voorkomend geval is de klant tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten - zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75€.

Artikel 6 : Uitoefening verzakingsrecht
De consument heeft het recht aan FUN voor KIDS VZW mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten.
Hiertoe zal de klant tijdens de voormelde termijn van 14 kalenderdagen FvK schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis stellen van zijn verzaking op het volgende adres: Bindstraat 20, 2600 Berchem.

De klant beschikt niet over het in lid 1 bedoelde verzakingsrecht wanneer deze inschrijft op voor een sport- en speelweek waarvan de afsluitdatum inschrijving binnen de termijn van 14 kalenderdagen ligt.

Artikel 7 : Annulatie en annulatieverzekering
De klant geeft ten laatste bij de inschrijving schriftelijk aan of hij gebruik wenst te maken van een annuleringsverzekering. De premie voor deze verzekering bedraagt €1 per dag en is steeds verschuldigd aan FvK, zelfs indien op grond hiervan geldig wordt geannuleerd. Indien de premie niet werd betaald, kan geen aanspraak worden gemaakt op annulering op basis van dit artikel en zal steeds de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd zijn.
De annulatie kan enkel schriftelijk gebeuren tot de afsluitdag van de inschrijvingen en zal men 100% van het inschrijvingsbedrag terug ontvangen. Annuleren na de afsluitdatum ontvangt u 50% terug. Wanneer de deelnemer ziek wordt na de afsluitingsdatum en hierdoor niet kan deelnemen of ziek wordt tijdens de bepaalde sport - speelweek ontvangt u 75% van het inschrijvingsbedrag. (De niet deelgenomen dagen) Bij ziekte is men verplicht een dokterattest toe te zenden binnen de 30 dagen na de activiteiten. Doktersbewijzen die ons later dan 30 dagen bereiken zullen niet meer verwerkt worden. Het verzekeringsbedrag en het inschrijvingsgeld moet volledig betaalt zijn voor de betalingsdatum (deze datum vind u terug op uw factuur) anders kan u hierop geen beroep doen.

Wanneer de klant deze annulatie-ziekteverzekering niet afsluit, is het onmogelijk om bij ziekte of andere situaties van overmacht of onvoorziene omstandigheden het inschrijvingsgeld terug te vorderen. Bij annulatie het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd zijn aan FvK.

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst
Elk van de partijen kan, bij niet-naleving van één of meerdere in de overeenkomst opgelegde verplichtingen door de wederpartij of de deelnemer dewelke een ernstige wanprestatie uitmaken die de verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn, onverminderd het recht van deze partij om schadevergoeding te vorderen van de wederpartij voor de door deze wanprestatie geleden schade.

Artikel 9: Protest factuur of andere klachten
Protest aangaande de factuur dient per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum aan FvK te worden gemeld.

Artikel 10 : Aanvang Sport- en Speelweek - wijziging
Behoudens overmacht aan de zijde van FvK (staking, lock-out, oorlog, ziekte monitor, ... ) en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen FvK en de klant, vindt de sport- en speelweek plaats op het tijdstip en de locatie zoals het inschrijvingsformulier aanduidt. De klant kan tot 10 dagen voorafgaandelijk aan de sport- en speelweek schriftelijk een wijziging van het programma aanvragen. FvK zal steeds al het mogelijke doen om aan dergelijk verzoek tegemoet te komen, doch geeft hiertoe geen garanties. Per aanvraag tot wijziging zal per deelnemer een bedrag van 13 € ten titel van administratieve onkost aangerekend worden. FvK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de sport- en speelweek niet te laten doorgaan indien minder dan 14 deelnemers hebben ingeschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval wordt de klant ten laatste 5 werkdagen voor de aanvang van de sport- en speelweek hieromtrent schriftelijk verwittigd door FvK en ontvangt de klant het volledige inschrijvingsbedrag terug.

Artikel 5 : Sport en Speelweek Algemeen

Het is mogelijk dat omwille van het aantal inschrijvingen het busschema aangepast wordt, dit kan tot gevolg hebben dat een uitstap van de voor- naar de namiddag wordt verschoven. (of omgekeerd) Het is mogelijk dat de momenten ̃sport en spel" onverwacht wijzigen, dit door bv. Onvoorziene weeromstandigheden,... Sport en spel kan dus ook op een andere locatie doorgaan. Voor het exacte busschema: contacteer ons gerust enkele dagen voor de sportweek.. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een uitstap wijzigt, dit door ziekte (van een clown bv...), slecht weer, staking, ... Fvk zal steeds trachten een waardig en degelijk alternatief te vinden voor de geannuleerde uitstap of activiteit. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld omwille van een programma wijziging is niet mogelijk. Fvk kan dit onmogelijk op voorhand aan alle deelnemers melden, in de meeste gevallen is dit omwille van een (noodzakelijke) beslissing van het moment zelf. Fvk houdt zich het recht voor een deelnemer te weigeren of een deelnemer tijdens de vakantieperiode te verwijderen. (gedrag deelnemer, wanbetalingen ouders,...) Wanneer een deelnemer tijdens de vakantieperiode omwille van ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal 0€ worden terugbetaald.

Artikel 11 : Attest mutualiteit
Na beëindiging van de sport- en speelweek kan de klant steeds het attest opvragen voor tussenkomst van mutualiteit. FvK zal dit attest steeds invullen en terugzenden, MITS het attest de naam van de deelnemer vermeldt (1), de periode waarin de sport- en speelweek werd gevolgd door de deelnemer (2) alsook een postzegel voor terugzending(3). Indien niet aan één der voorwaarden is voldaan, zal een administratieve kost van 13 € in rekening worden gebracht.

Artikel 12 : Bescherming van het Privéleven – recht op afbeelding
De door de klant in het kader van de aanmaak van een account en de inschrijving meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
FvK verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst alsook teneinde de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties, en zal deze gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens, conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven. Ten dien einde volstaat het te schrijven naar FvK, Bindstraat 20, 2600 Berchem. De klant is steeds verplicht bij verhuizing FvK hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
Tijdens de sport- en speelweken worden opnames gemaakt van de deelnemers voor publicitaire en didactische motieven. Behoudens uitdrukkelijk verzet ten laatste bij de inschrijving, stemt de klant in met het maken van deze opnames alsook met het gebruik daarvan voor publiciteitscampagnes voor de sport- en speelweken van FvK. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds terecht bij FvK, Bindstraat 20, 2600 Berchem.

Artikel 13 : Cookies
De klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruik maakt van cookies die door de klant moeten worden aanvaard indien de klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de klant opgeslagen om het gebruik van de website door de klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.
FvK informeert de Klant dat hij ten allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen en een inschrijving zelfs onmogelijk kan maken.

Artikel 14 : Bewijsvoering
Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.

Artikel 15 : Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene voorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting zijn naar keuze van de eiser de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder dan wel het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen bevoegd, in het bijzonder de Vrederechter van het 8ste kanton Antwerpen voor geschillen die binnen de materiële bevoegdheid van het Vredegerecht vallen.